Prédikációk

2020. március 22. vasárnap - Lovász Adrienn
2020.03.23
Textus: Mt 14, 22-33

Szeretett Testvéreim!

Üres a templom. A vasárnapról vasárnapra megtelő padokból mindig csillogó tekintetek, elgondolkodó arcok, egy-egy mosoly vagy könnycsepp jelent meg, s most üresek a padok. Olykor valaki köhögött, vagy kifújta az orrát, s most nagy a csend. Más ez a vasárnap, mint a többi…

Minden úrnapján Istenről szólunk, a Szentírásból olvasunk, egy szívvel imádkozunk, egy lélekkel énekeljük gyönyörű zsoltárainkat és dicséreteinket, a Szentlélekkel betöltekezve mélyülünk el a hitigazságokban. De ma minden más.

Új kihívásokra ébredtünk, változó és bizonytalan minden körülmény körülöttünk, de ma is felkelt a nap! Ma is szólnak a harangok, a lélek harangjai, és érezzük szívünkben: „menni kell”! „El kell indulni!” De ma nem a templomba, nem a gyülekezet közösségébe, hanem a Mindenható Isten elé.

Érezzük mindnyájan, hogy szükségünk van a bíztatásra, Isten erőt adó jelenlétére. Szükségünk van a lelki kenyérre, talán most még jobban, mint az utóbbi időszakban!

Isten pedig szünet nélkül szól hozzánk! Ebben a kiszolgáltatott helyzetben is érezzük, hogy Urunknak nincsenek határai, és Ő képes megszólítani úgy is, hogy otthon vagyunk, a gyülekezet közösségét nélkülözve, mégis csak Rá utalva!

A mai vasárnapon azt a történetet hoztam a Testvérek elé, amikor Jézus a tengeren jár. Jól ismert történet, mégis a világ történései, annak a mában történő aktualizálása egészen mélyre enged evezni minket, és rávilágít olyan alap igazságokra, amelyekre bátran ráállhatunk, és megkapaszkodhatunk benne.

Egy nap vége felé járunk. Miután az 5000 embert megvendégelte Jézus 5 kenyérből és két halból, a tanítványok segítségével, Jézus kényszerítette tanítványait, hogy menjenek át a túlsó partra. Miután a sokaságot elbocsátotta, Ő felment a hegyre imádkozni. Ekkor már beesteledett.

Soha nem gondolkodtam azon, hogy vajon Jézus milyen szavakkal imádkozott! Soha nem játszottam el a gondolattal, és nem ötleteltem, vajon kikért könyörgött az Atyához! Most mégis megtettem, és az fogalmazódott meg bennem, hogy bizonyára hálát adott a csodáért, az 5000 emberért; ugyanakkor akár a tanítványokért is könyöröghetett az Úr Jézus!

Oly sok tanulnivalójuk, és megtapasztalnivalójuk volt még! Hiszen a legtöbb történetben a tanítványok úgy vannak előttünk, mint bármelyik más ember. Porszemnyi, esendő, gyarló teremtményei Istennek, akik olykor nagyon bíznak, olykor kétségek között hánykódnak.

Mert bizony a keresztyén ember szívét legtöbbször ez a kettősség jellemzi: olykor pislákol a mi hitünk lángja, és elbizonytalanodunk Isten mindenhatóságában; olykor pedig a hitnek lobogó fáklyáival indulunk az élet kihívásaiba, és még másoknak is erőt adunk!

Tehát Jézus könyörög. A tanítványok közben messze eltávolodtak a parttól, s hányódtak a hullámok között, mert ellenszél volt. Kicsit ijesztő ez a látvány! A tanítványok ekkor már kimerültek, elfáradtak, és hajnalban sem térhetnek nyugovóra, mert veszélyhelyzetbe kerültek.

Az Ige segít nekünk meghatározni az időt, hiszen a negyedik éjszakai őrváltás, -a római hadsereg időbeosztásából tudható,- hogy kb. hajnali 3-4 órát jelentett! Vagyis egész éjjel küzdöttek az elemekkel, próbálták a hajót irányban tartani, pedig nem voltak éppen kezdő hajósok! Halálosan kimerültek lehettek!

Jézus pedig a vízen járva közeledik hozzájuk. Sokáig nem értettem, hogy a tanítványok hogy gondolhatták Jézust kísértetnek?! Miért nem ismerték fel azonnal?! Nos, ha a hajnali félhomályra, vagy épp a hullámokra gondolunk, melyek csapkodtak ide-oda, valóban nem egyértelmű a látvány!

Jézus így szólítja meg őket: „BÍZZATOK, ÉN VAGYOK, NE FÉLJETEK!” (Mt 14, 27b). Jézus mindig tudja, mit kell mondania, mivel kell bíztatnia, mire van a legnagyobb szükségünk! Ezekkel a szavakkal nem tesz mást, mint beazonosítja magát: a hangjával, az erőt adó szavaival és a nyugalmat árasztó jelenlétével.

Mindig Péter az, aki olykor „hebehurgyán” reagál le helyzeteket, vagy olykor fellángol és túlzásokba esik. Most is ő szól Jézushoz: „Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen.” (Mt 14, 28).

Ismerve Péter természetét, persze nem lepődünk meg ezen a kérésen, de vajon miért nem úgy azonosítja be Jézust, hogy mondjuk megkérdezi Tőle, hogy hogyan telt az előző nap. Hisz mindnyájan együtt voltak a sokasággal! Miért nem kért valami egyszerűbbet a Mestertől?

Lehet, hogy Péter gyakran „hebehurgya”, de ebben az esetben valami hihetetlen bátorsággal kéri, amit kér! Mi a garancia, hogy nem fullad bele a tengerbe? Semmi. Illetve, de! A garancia Jézus, Akié „minden hatalom mennyen és földön”! (Mt 28, 18). Tehát, amikor Péter meggondolatlanságát látjuk, vegyük észre azt is, hogy nem keveset kockáztat most…

Jézus annyit felel: „Jöjj!” (Mt 14, 29). Ezen a mai vasárnapon valami különös erővel szólít minket ez az egy szó: „Jöjj!” Hívogat az Úr magához minket. Most nem a templomba, hanem a Szentírás elé, vagy a számítógép elé, ahol az igehirdetések hosszú sorát lehet megtekinteni és hallgatni. Hívogat Önmagához, és bátorít: ’indulj el Felém’!

A hullámok nagyokat csapnak, ellenszél is van, ráadásul félhomályban tündöklik minden. Nincs tisztán látásunk mostani körülményeink között. Nem találkozhatunk egymással, nem élhetjük át a közösség áldó jelenlétét, oktatási intézmények zárták be kapuikat, minden csatornán egy bizonyos vírusról hallunk, vagy arról, hogy ’maradj otthon, és vigyázz szeretteidre’… Ez így ijesztő.

A kérdés csak az, hogy mi mit reagálunk ebben a káoszban? Jézus reagál. Jézus ezt mondja: „Jöjj!” Azt fejezi ki ezzel, hogy indulj el felém. Én várlak! Nagy a kockázat? Igen! Bármikor elsüllyedhetünk vizen járva…

Szeretett Testvéreim, merthogy az Istenbe vetett hit nem más, mint vizen járás! Ingoványos a talaj, bármikor el lehet süllyedni, nincs kapaszkodó. Csak az a biztos, hogy ha elsüllyedek a félelemben, a reménytelenségemben, az elkeserítő helyzet tényezőiben, akkor megfulladok…

Elég nagy a kockázat! Vizen jár az is, aki vigasztalásért könyörög gyászában; vagy aki gyógyulásért betegségében; vagy aki a járvány elmúlásáért úgy, hogy egyre rosszabb a helyzet a frissített statisztikák szerint… Ingoványos a talaj, bármikor el lehet süllyedni.

Az Istenbe vetett hitnek pontosan az a lényege, hogy a körülményeim egyre kétségbe ejtőbbek, de amikor süllyedni kezdek, Valaki utánam nyúl!

Nézzük csak tovább a történetet! Miután Jézus szólítja Pétert, „Jöjj!”, ő elindul a Mester felé. És sikerült! Péter a vizen jár! Micsoda csoda! Micsoda áldás! Péter Jézusra néz. Jézus tekintete megtartja az ijedt halász embert.

Péter most tanul járni. Mint a kisgyermek, amikor járni tanul. Bizonytalanok az első lépések, de a második, vagy a harmadik lépés után már talán egy mosoly is befigyel… ez az öröm és a siker jele! Minden tanítvány őt nézi. Ő meg Jézust. De nem sokáig.

„Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott…” (Mt 14, 30). Na, most mi történik?! Eddig minden rendben ment! Egészen addig, amíg Péter el tudott vonatkoztatni az őt körülvevő körülményektől, addig megtartatott. Amint leveszi Jézusról a tekintetét, süllyedni kezd. Nincs már, ami megtartsa…

Épp pár perccel ezelőtt mondtam: Az Istenbe vetett hitnek pontosan az a lényege, hogy a körülményeim egyre kétségbe ejtőbbek, de amikor süllyedni kezdek, Valaki utánam nyúl! Elhisszük ezt? Azt, hogy ez megtörténik? Elhisszük, hogy Jézus képes minket is megtartani, a körülményeink ellenére is?

Ehhez a megtartatáshoz szükség van még valamire: arra, hogy jó helyre irányítsuk a segítség kérést! Jézus egészen addig csak nézi, ahogy Péter süllyed, amíg el nem hangzik a tanítvány szájából: „Uram, ments meg!” (Mt 14, 30).

A történet csúcspontja egy szó: AZONNAL. Ahogy jön a segélykiáltás, „Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, megragadta őt…” (Mt 14, 31). Amíg Péter nem jelez, addig nem tesz semmit a Mester. Amint Jézustól kér segítséget, Jézus AZONNAL megmenti.

Ugye, értjük már? Jézus kezeiben vagyunk. S ezt már a tanítványok is kimondják: „Valóban Isten Fia vagy!” (Mt 14, 33b). Micsoda bizonyságtétel!

Igazából bármi vesz minket körül, akár a világban, akár a közvetlen környezetünkben, mindig az a kérdés, hogy el merjük-e hinni, hogy az Úr Jézus Krisztus képes megtartani minket!

Végezetül, egy keresztyén, ifjúsági dal szövegét hadd idézzem, mintegy egy mélyről fakadó fohászt:

Meghívtál, hogy vízre lépjek,
hol Nélküled elsüllyedek.
Ebben megtalállak Téged,
a mélységben megtart hitem.

Nagy Neved hívom én, és felnézek a vizek fölé.
Ott látlak én, a lelkem Benned megpihen.
Enyém vagy és én Tied.

A mélységnél nagyobb kegyelmed,
mely elvezet és tart engem.
Ha elbuknék és nagyon félnék,
Te nem hagysz el, nem inogsz meg.

Lélek add, hogy Benned teljesen megbízzak,
A vízen bátran Veled járjak, bárhová hívsz, menjek.

Vigyél tovább, mint a lábam tudna menni.
Taníts teljes hitben járni, jelenlétedben élni.

Ámen.

 

Lovász Adrienn

 

 

vissza