2017.

2017. május 25. Mennybemenetel - Juhász András
2017.05.26
Ezékiel 37,9-10

Szeretett testvérek, az Apostoli hitvallás harmadik egysége így kezdődik: Hiszek Szentlélekben. Megvalljuk hitünket a Szentháromság harmadik személyéről minden keresztelőkor, temetéskor és úrvacsoraosztáskor. Vallást teszünk Isten Lelkéről, de nem árt azt hiszem, ha ezen az istentiszteleten három bibliai hely segítségével jobban megismerjük a Lélek munkáját.

Először is tudnunk kell, hogy a Lélek nem pünkösdkor született, hanem öröktől fogva van. A Szentírás a teremtés leírásával kezdődik és azt olvassuk ott: „ A föld még kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.”

Még a teremtés hajnalán, amikor káosz volt, mikor pusztaság és sötétség volt, Isten Lelkének jelenléte már hordozta a teremtés csodáját. A teremtő Lélek által alkotta Isten ezt a csodálatos világot, benne az embert. „És látá Isten, hogy jó” – mondja a Szentírás a bűntől még meg nem rontott világra.

A Lélek tehát teremtő Lélek. Méghozzá Isten jóságának teremtő ereje. Ami azóta is élő erő, újra és újra csodálhatjuk minden tavasszal, amikor a kopár föld termést hoz, szárba szökkennek a magvak, mikor a szürke ágakon rügyek pattannak. Isten lelkének teremtő ereje van minden születésben, minden varázslatos újszülött gyermek őt hirdeti, a szülők, nagyszülők boldogsága a Lélek ajándékának nyoma.

Őseink fohásza: Veni creator spiritus – vagyis Jöjj teremtő Szentlélek, ezért hangzott oly sokszor, pünkösdi énekünk is ezt kéri: „Jövel Szentlélek Úristen”, mert a Teremtő Lélek munkája nélkül nincs élet, a teremtő Lélek az élet folyamatosságának záloga! A mi életünké szeretett testvérek! Ezért a mi ajkunkról se fogyjon el az imádság: Jöjj Teremtő Szentlélek!

A másik bibliai Ige, amit felolvastam, Ezékiel próféta könyvében van. Ezékiel abban a korban élt, amikor Izrael népe a babiloni fogságban volt. Kevesen maradtak odahaza, elhurcolták a nép jó részét, a városokat, falvakat, sok helyen lerombolták a babiloni seregek. Mint egy temető, egy elhagyott romvidék, olyan volt az ország. Lesz még itt élet? – ez volt Ezékiel próféta kérdése.

Ekkor az Úr Isten egy látomásban adott választ. A próféta egy völgyben volt, ami tele volt elszáradt csontokkal. Vajon megélednek-e ezek a tetemek? –kérdezte az Úr. Te tudod, válaszolta Ezékiel.

Ekkor Isten szava hangzott: „A négy szelek felől jöjj Lélek és lehelj ezekbe a megölettekbe, hogy megéledjenek!” És a próféta látta, amint megélednek, amint élet, lélek száll beléjük. Ez volt az Úr üzenete, hogy véget ér majd a fogság és hazatér a nép.

És Kürosz perzsa király 70 év után hazaengedte őket.

Isten Lelke, nem csak teremtő, hanem újjáteremtő Lélek. „Az Úrnak Lelke van énrajtam, mivelhogy felkent engem” –mondta Jézus a názáreti zsinagógában, mondta Istennek szent fia, aki nem maradt a halálban, hanem feltámasztotta az Atya, hogy örök életünk záloga legyen az újjáteremtő Lélek  munkája nyomán.

De emberi létünkben is hányszor csodálhatjuk meg Isten Lelkének újjáteremtő munkáját. Mikor felemeli teremtményét a porból. Mikor begyógyítja a sebeinket, mikor gyógyulást ad betegségből. Újjáteremt a Lélek mikor a fájdalom mélységéből felemel, mikor könnyet töröl, mikor megváltozik egy élet, egy emberi sors visszatalál a helyes útra. Mikor győzedelmeskedik a szeretet, a megbocsátás a szívekben: mind mind a Szentlélek újjáteremtő munkája.

És lesz majd az a végső újjáteremtés, aminek Krisztus volt a zsengéje, amint mondjuk a hitvallásban: „ hiszem… testünknek feltámadását és az örök életet.”

Harmadszor pedig a Szentlélekről beszél a pünkösdi történet, amelyet felolvastam. Krisztus szava beteljesedett: nem hagylak titeket árvákul. Mennybemenetele után Isten Szentlelke adott erőt a tanítványoknak, hogy hirdessék Jézust, megváltó kereszthalálát, örök életre reményt adó feltámadását, és a szeretet erejét, amely a boldog élet záloga.

A teremtő, újjáteremtő Lélekben Krisztus van jelen ma a világban. Így maradhat az ember Ura mellett, imádkozhat Hozzá, kiálthat hozzá, hálát adhat áldásaiért.

A Lélek által lehet hitem Krisztusban, ez által lehet bűnbocsánatom, tiszta lelkem, szeretetben eltelő életem. Vígasztalásom és reménységem.

A pünkösdi Lélek Krisztushoz köt, akitől sem halál sem élet el nem szakaszthat minket.

Legyen áldott az Isten mindezért. Teremtő Lelkéért, aki életet ad, Újjáteremtő Lelkéért, aki felemel és gyógyít, és a kitöltetett Szentlélekért, aki Krisztus szeretetében őriz meg minket! Ámen

Juhász András

vissza