2015

Tavaszi evangelizáció: Ribár János - 2015. május 7.
2015.05.11
Cím: Jézus nyomában értelemmel és szívvel!

Az evangelizációs sorozat vázlata:
1. csütörtök: Isten ígérete a reménységünk alapja. Ézs 53,3kk
2. péntek: Az ígéret első igazolása: Jézus halála! Mt 16,21-23.
3. szombat: Az ígéret második igazolása: Jézus feltámadása! 1.Kor 15,12-20.
4. vasárnap: A mi lehetőségünk! „Higgy az Úr Jézusban..!” Ap. Csel 16, 31

 

Ribár János nyugdíjas evangélikus lelkész, esperes
 
Bemutatkozás:
1971. óta vagyok aktív lelkész. 1971-72-ben szegedi segédlelkész voltam az itteni evangélikus gyülekezetben. Evangélikus Egyházunk törvényei szerint 2012-ben, 3 évvel ez előtt, 65 évesen nyugdíjba mentem, Orosházáról „haza” költöztünk. Állomásaim: Szeged, Németország (Eisenach, Tübingen, Erlangen – ösztöndíj), Bp. Pestszenterzsébet, Monor, Cegléd, újra Szeged, Békéscsaba, és utolsó szolgálati helyem Orosháza. 1995-ben esperes lettem választás alapján. Nyugdíjasan is hirdetem Isten igéjét, ahol lehet. Az aktív lelkészi szolgálat mellett tanatológiával (halálkutatás) foglalkoztam, ma is figyelemmel kísérem a szakirodalmat. Négy unokánk van (egyelőre), a gyerekeink 33-40 év közöttiek. 
Életem legnagyobb élménye a Krisztustól kapott bűnbocsánat. Köszönöm a szolgálat lehetőségét Juhász András esperes úrnak!
 

2015. május 7. csütörtök este

Istenünk, Urunk, Mennyei Jó Atyánk, Fiad nevében és ígérete szerint kérjük a Te Szent Lelkedet, hogy a most következő alkalmakon ne csak emberi beszéd legyen, hanem ébresztő, erősítő, bátorító, vigasztaló, útmutató igehirdetés. Uram, tudjuk, hogy Nálad nélkül semmit sem tehetünk, Nálad nélkül még levegőt sem tudnánk venni, mennyivel inkább rászorulunk a Te áldó segítségedre, amikor szent igédet hirdetjük, hallgatjuk. Nálad nélkül csak fárasztó és unalmas emberi erőfeszítés, a Te Lelked teheti szavadat újjáteremtő igévé, ezért kérjük Uram a Te Lelked jelenlétét, és azt, hogy érintsd meg a mi szívünket.

Te nagyon jól ismered a szívünket, lelkünket, Te nálunk is jobban tudod, sokszor mennyire üres a mi lelkünk, közömbös, kiszáradt, reménytelen, depressziós, vagy éppen nyugtalan, feszült. Rád van szükségünk, a Te éltető, vigasztaló, újjáteremtő szavadra. Áld meg ezeket az előttünk levő alkalmakat, az ige hirdetését, hallgatását, hogy növekedjünk hitben, szeretetben, türelemben, békességben, és felfedezhető legyen életünk fáján a Te Lelked gyümölcse. Mindenkinek azt add meg Urunk, amire szüksége van: a kételkedőnek hitet, a gyengének állhatatosságot, a keményszívűnek megtérést, az elesettnek új erőt, az aggódónak megnyugvást, a szomorkodónak vigasztalást, de ezt kérjük: növeld a mi hitünket!

Uram, köszönöm, hogy meghallod a mi imádságainkat, és köszönöm, hogy Te vagy a mi igazi gyógyítónk, és azt adod nekünk, azt a gyógyszert, amire szükségünk van. Légy velünk mindenkor, Ámen!

Ézs 53,3-5.

3Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. 4Pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta. 5Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg.

1Kor 2,7-10.

Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet az Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. 9Hanem hirdetjük, amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett”, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. 10Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által. Ámen

Kedves Gyülekezet, Kedves Testvéreim a Jézus Krisztusban!

A főcím ez: Jézus nyomában értelemmel és szívvel!

Paul Tournier svájci, hívő lélekgyógyász volt hajdan, gyakran hangsúlyozta, az ember lelki és szellemi életét alapvetően két féle torzulás fenyegeti: vagy az esze nincs a helyén, vagy a szíve. Ha valaki csak az észt értékeli (racionalista), akkor lehet nagyon okos, de szívtelen. Ha valaki csak az érzelmeket, a szívet értékeli, akkor lehet benne nagy érzelem, de fejetlen, eszét vesztette. Gyógyulni a keresztyénségünk akkor fog, ha az eszünk és a szívünk egyensúlyban van. Innen szedtem, hogy „értelemmel és szívvel” Jézus nyomában. Adja meg a kegyelem Istene ezt az áldást. Értelemmel és szívvel – ezt tanuljuk estéről estére.

Ma szó lesz a reménységről, és holnap, holnapután a hitelesítéséről (kereszt és feltámadás), és vasárnap a döntésünk megerősítése (hogy élő hitünk legyen kegyelemből).

A ma esti cím: Isten ígérete a reménységünk alapja.

Reménység nélkül nem lehet élni, csak tengődni. Csakhogy a reménység tartalma és minősége sem mindegy. Mond meg, mi a reménységed, megmondom, hogy milyen az életed.

Van, akinek hétről hétre az a reménysége, hogy nyer a lottón. Vagy valami hasonló, sárba rángatott álom. Zseniális diagnózist ad Vörösmarty:

Nézd a világot: annyi milliója,
S köztük valódi boldog oly kevés.
Ábrándozás az élet megrontója,
Mely, kancsalúl, festett egekbe néz.

Testvérek! Hát mi ne ábrándozzunk, hanem legyen élő reménységünk! Igen ám, de a mi a reménység alapja vagy forrása? Az ÍGÉRET! De nem mindegy, hogy kinek az ígérete.

Engedjünk meg magunknak ennyi szójátékot: IGE és ÍGÉRET! Az IGE Isten szava, az Ígéret Isten ígérete. A Biblia elején olvassuk, hogy Isten jónak teremtette a világot, és az embert, de sajnos bekövetkezett egy végzetes törés, szakadás Isten és az ember között. Hogyan történt, most ne ezt vitassuk (nincs rá időnk), de mi magunk is tudjuk és látjuk, hogy bizony megtörtént. Sajnos a Sátán az első meccset megnyerni látszott. Éva és Ádám - és velük mindannyian elbuktunk.

S amikor ez megtörtént, azonnal megszólal az Isten ígérete: 1Móz 3,15. Asszonytól fog születni az, aki a sátán fejére tapos, és majd helyreállítja azt, ami eltört. Isten ígérete azonnal megszólalt!

Az Ószövetségi történelemkönyvet nekünk szabad úgy olvasnunk, hogy meghalljuk belőle az Isten ígéretének a sorozatát. Nevezzük így: a messiási próféciákat. Ezek a szent ígéretek, amelyek a mi reménységünk alapja. A tudósok még a számítógép segítségével sem tudják megmondani, hányszor van az Ószövetségben messiási prófécia, azaz ígéret. Attól függ, hogy mennyire tágan, mennyire konkréten értelmezzük a messiási ígéreteket. Az egyik forrásom szerint 193 messiási prófécia van úgy, hogy mellé lehet tenni az odaillő újszövetségi helyeket. Egy másik összeállítás szerint 456 prófécia szól a Messiásról, 75 a Tórában, 138 a Zsoltárok könyvében, és 243 a prófétáknál.

A reménységünk nagymértékben függ attól, hogy milyen mértékben vagyunk hajlandók megérteni, megismerni, megtanulni a messiási próféciákat. Isten ígéreteit. És megszívlelni! Érteni (azaz ismerni) és megszívlelni (azaz elfogadni).

A lehető legvázlatosabban: és igehelyek nagyvonalú említése mellett a legkonkrétebb ígéretekre vessünk egy pillantást, amelyekre építhetjük a reménységünket. Azt a reménységet, amely nem kancsalul festett egekbe néz, hanem az Isten szavára figyel.

Ne felejtsük el, több mint 1000 évet ölel át a Biblia, és az Ószövetségben határozott vonulata van a messiási próféciáknak. Egészen aprólékos részletekig. De itt mi most csak belekóstolhatunk ebbe.

A messiás – Isten báránya – helyettesítő áldozat lesz (1.Móz 22,8 – Jn 1,29. de 1.Pét 1,18kk). Már Mózes első könyve (22 fejezet) említi, és Keresztelő János így mutat rá Jézusra: Íme, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. És Péter apostol leírja (szinte ezzel kezdi), hogy „nem veszendő dolgokon, ezüstön aranyon váltattok meg” a bűntől, hanem „drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak a vérén.”

Konkrét ígéret, hogy a Messiás szűztől fog születni – Ézsiás (7,14).

A messiás Betlehemben fog megszületni – Mikeás (5,2).

Konkrét ígéret, hogy a messiás Megváltó, Szabadító, Gyógyító – (főleg Ézsaiás- nála több, mint 70 ígéret van).

És Messiási prófécia, hogy a messiás szamárháton vonul be Jeruzsálembe (Zakariás szerint 9,9).

Nagyon sok hely, az ígéret helye. Ezeket azért érdemes megismernünk és tanulmányoznunk, mert megerősíti a reménységünket. A reménység pedig élővé teszi a hitünket. Ezért is volt nekem nagyon kedves Tübingen kisvárosában Jürgen Moltmann professzor: a reménység teológiája (Theologie der Hoffnung). Hallgathattam személyesen az előadásait.  

Halott lesz a hit, ahol nem él a reménység! És megbénul a reményég, ahol nem ismerik az Isten ígéretét. Vagy nem értik. Azt, hogy másként gondolkodik az Isten. Nehogy hamis, téves ígérgetésekre építsük a lelkünket, és téves hitben éljünk. Ezért kellenek a messiási próféciák.

Szenteljük a legnagyobb figyelmet Jézus halála körülményeinek:

S van egy hatalmas csoda. Csoda, Isten Lelkének a csodája, hogy megmaradt, annyira, hogy még Qumránban is megtalálták – Ézsaiás tekercsét, és benne a már idézett 53. fejezetet: Isten szenvedő szolgáljáról. Ezt hirdeti meg Ézsaiás által Isten Lelke.

És a döbbenet? Jézus korában volt messiási várakozás: 1. papi, 2. király, 3. hadvezér messiás – de Jézus nem ezt valósítja meg.

Még a tanítványai is félreértik Jézust: Mt 16-ban, Cezarea Filippi – kinek mondanak engem az emberek? Jönnek a válaszok, és utána: de ti kinek mondotok? Péter hitvallást mond: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. Erre Jézus: megyünk Jeruzsálembe, és következik a szenvedés és a kereszt (ahogy Ézsiás írta). Erre Péter? Isten mentsen Uram, ezt ne… Jézus meginti: nem az Isten szerint gondolkodsz!

Vagyis még Péterék sem érti meg a szenvedő Messiást. Éppen az a csoda, hogy a prófécia ígérete ellenére a korabeli várakozásokban nem volt ott a szenvedés és a kereszthalál. Ézsaiás által az Úr megmondta, de nem ment át a fejekbe. Ezért: 1Kor 2,9. Isten olyat talált ki nekünk, olyat ígért, amit ember nem találhatott ki. Sőt még elfogadni is rest!

Hogy élő reménységünk legyen, merjük bátran tanulmányozni az Ószövetségi messiási próféciákat, a szent ígéretet, hogy szabadítót, megváltót kaptunk. És ezt a csodálatos ígéret-sorozatot hitelesíti Jézus a szenvedésével (holnap: milyen is volt az?) és a kereszten (holnap: mi történt a kereszten?). És holnapután: Isten hitelesíti az ígéreteit Jézus feltámasztásával.

Nagyon fontos: dum spiro, spero = ameddig élek, remélek, de a reménységünk alapja az ígéret, a szent és isteni ígéret. Ezt kell az értelmünkkel megragadni, megérteni, megismerni, megtanulni. És ezt kell megszívlelni, a lelkünkbe befogadni. És ehhez kérjük a Szentlélek segítségét, hogy Ő teremtse meg bennünk a szent harmóniát szív és értelem között, és akkor élő reménységünk van, és Krisztusban bizakodó hitünk. Kérjük ezt az úrtól! Ámen!

Imádkozzunk!

Urunk Istenünk! Ragyogtasd fel a számunkra az ígéreteidet, és láttasd meg velünk azt, mindazt, ami már beteljesült, hogy ingadozó hitünket erősítse. Te végezd el ezt a mi szívünkben, mert Te teremthetsz minket újjá. Ments meg minket hazug és önbecsapó ígéretektől, hogy a tiedre hangoljuk rá a szívünket.

Könyörgünk, növeld a hitünket, áld meg a tanítványaidat ebben a modernnek mondott világban is. Kegyelmedbe ajánljuk az elesetteket, a bajba jutottakat, a katasztrófától sújtottakat, az üldözötteket, a betegeket, a haldoklókat, könyörülj rajtuk és mindenkin irgalmad szerint, és áldj meg minket. Hallgasd meg imádságunkat, amikor együtt így imádkozunk: Miatyánk…

Ribár János

vissza