GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK ÓVODÁNKRÓL

 1. Ki tartja fenn a Clarisseum Református Óvodát?

 

Szegeden az óvodák többségének fenntartója Szeged MJV Önkormányzata. Az a tény, hogy óvodánk fenntartója a Szeged – Kálvin téri Református Egyházközség (6721 Szeged, Kálvin tér 2.) semmilyen szempontból nem érinti hátrányosan a bennünket választó családokat, gyermekeket. Egyházközségünk vezető lelkésze Juhász András esperes úr. Templomunk Szeged szerte „Kakasos templom”-ként ismert.

 

 1. Mettől meddig terjed az óvoda felvételi körzete? Kiket vehetünk fel?

 

Óvodánk felvételi körzete Szeged MJV közigazgatási határa. Fogadunk gyermekeket Szeged agglomerációs területeiről is, ahol nem működik másik református óvoda. Követelmény tehát, hogy az előbbiekben megjelölt területekre eső lakcímre, tartózkodási helyre legyen a gyermek lakcímkártyája kiállítva. 

 

 1. A gyermekek felvétele milyen szempontok szerint történik? Kizáró ok-e, ha valaki nem református?

 

Az óvodai felvételnél teljes elsőbbséget élveznek a vallásukat gyakorló református szülők gyermekei, valamint a már óvodába járó gyermekek testvérei. Az elmúlt évek gyakorlata szerint a rendelkezésre álló férőhelyek kb. egyharmada telik be így. A további férőhelyeket sorsolás útján tölti be a felvételi bizottság, melynek tagjai: óvodavezető, óvodavezető helyettes, Szülői Szervezet elnöke, fenntartó képviselője. Fentiekből következik, hogy szeretettel várjuk a vallásukat más felekezetnél gyakorlókat és a felekezeten kívülieket is.

 

 1. Milyen csoportszervezési formát alkalmaz az óvoda? Hány gyermekkel működnek a csoportok?

 

Óvodánkban négy homogén életkorú csoport működik, azaz közel azonos életkorú gyermekek alkotnak egy csoportot (nem vegyes csoportok vannak, hanem „kiscsoport”, „kis-középső”, „nagy-középső” és „nagycsoport”). A csoportokban a rendelkezésre álló férőhelyek száma 30 fő. A magas létszám irányítása, koordinálása tágas csoportszobáinkban, rátermett óvodapedagógusaink közreműködésével valósul meg. Minden gyermekcsoporthoz két óvodapedagógus és egy dajka néni tartozik, mindennapi munkájukat 2 fő pedagógiai asszisztens segíti.

 

 1. Milyen infrastrukturális háttérrel rendelkezik az óvoda?

 

Pedagógiai programunk megvalósításához minden eszköz rendelkezésünkre áll. Csoportszobáink tágasak, világosak, nagy belmagasságúak, melyekben lehetőség nyílt tágas galériák létrehozására. Ütésbiztos gumival és műfűvel borított udvarunkon esztétikus fajáték eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Rendelkezünk két, egyenként kb. 80 m2-es tornateremmel, valamint egy 40 m2-es egyéni mozgásfejlesztő tornaszobával. Mindezek a gyermeki mozgásigény minél teljesebb kielégítését szolgálják.

 

 1. Hogyan történik a beszoktatás?

 

A beszoktatás előtt családlátogatáson látogatják meg óvodapedagógusaink a gyermekeket, hogy otthoni környezetükben kezdődjön az ismerkedés. Erre az alkalomra apró, az óvodai életre emlékeztető ajándékkal érkeznek az óvodapedagógusok, közelebb hozva ezzel is a gyermeket az intézményhez. A beszoktatás első hetében a fokozatosság elvét alkalmazva a gyermekkel együtt lehet a család részéről a beszoktatásra kijelölt személy. A közösen óvodában eltöltött idő, közös játék a hét alatt fokozatosan csökken, míg az utolsó nap már megpróbálhatják az óvodapedagógusok gondjaira bízni a gyermeket. Az első héten csak 2-3 óra hosszát töltenek az óvodában a gyermekek, a következő héttől indul be a teljes óvodai élet étkezéssel és pihenéssel.

 

 1. Miben különbözik a Clarisseum Református Óvoda más szegedi óvodától?

 

Döntően a lelki karakterben különbözünk a környező intézményektől. Az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint minden óvodában a játék, a munka jellegű tevékenységek és a tevékenységekben megvalósuló tanuláson belül 5 műveltségi területen folyik a gyermekek nevelése (Verselés, mesélés; Ének, zene, énekes játék, gyermektánc; Rajzolás, mintázás, festés, kézi munka; Mozgás; Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tapasztalatok szerzése). Óvodánkban a Keresztyén nevelés nem kiegészíti az előbbi területeket, hanem áthatja óvodai nevelésünk egészét. Étkezések előtt és után, délutáni pihenéskor rövid imával adunk hálát Istennek. Minden reggel a gyermekek életkorához igazodó lelki beszélgetéseken ún, áhítatokon (max. 5-15 perces alkalom) vesznek részt a gyermekek. Ezen alkalmakon az óvodapedagógusok reagálni tudnak a gyermeki lélek apró rezdüléseire, a gyermekekben keletkezű feszültségek feldolgozására (pl. haláleset, betegségek, konfliktusok…). Heti egy alkalommal egy bibliai történet feldolgozásán is részt vesznek a gyermekek. Ez kb. 30 percet vesz igénybe az egész heti programból, így önmagában nem lenne nagy hatása. Azonban óvodapedagógusaink a hitoktatókkal együttgondolkodva úgy alakítják az éves, havi és heti tervet, hogy ezek a történetek, vagy részleteik megjelenjenek, ill. kapcsolódjanak a fentebb felsorolt tevékenységi formákhoz. Így sokszínű, közvetlen és komplex tapasztalatok nyújtásával ismerkedhetnek meg a gyermekek Isten szeretetével.

 

 1. Kiknek ajánljuk a Clarisseum Református Óvodát?

 

Óvodánkat azon szülőknek és gyermekeiknek ajánljuk, akik a jó értelemben vett konzervatív nevelési értékek mentén kívánják gyermeküket nevelni és neveltetni. A 450 éves református nevelés alapértékeire (Isten, haza, család) támaszkodva folyik óvodai nevelésünk. A gyermekek megszokott rend és keretek között szabadon tevékenykedhetnek. Hisszük, hogy az általunk felállított korlátok, nem esztelenül túlszabályozzák a gyermekeket, hanem biztonságérzetet adnak nekik. Bizonyíték erre a csoportjainkban uralkodó felszabadult, gyermekjátéktól zsongó, vidám légkör.

 

 1. Milyen külön foglalkozásokon vehetnek részt a gyermekek a Clarisseum Református Óvodában?

 

Kis-középső csoporttól óvodai nevelési időn belül néptáncon vesznek részt a gyermekek, amely foglalkozást néptáncpedagógus vezet. Mivel e tevékenységet Pedagógiai Programunk is tartalmazza az azon való részvétel nem fakultatív. Kis-középső csoport II. félévétől szervezett úszásoktatáson vesznek részt a gyermekek félévente 3-4 alkalommal. E tevékenységet szintén tartalmazza Pedagógiai Programunk, így ez a szülőktől anyagi ráfordítást nem igényel.

Óvodai nevelési időn túl az intézmény az alábbi fakultatív foglalkozásoknak ad teret: angol, egyéni úszás, ovifoci, balett, kung-fu.

A külön foglalkozásokon való részvételt kis-középső, ill. nagy-középső csoporttól ajánljuk.

 

 1. Ki szállítja az ételt az óvodába, és mennyibe kerül a szülőknek egy napra a háromszori óvodai étkezés?

 

Óvodánk nem a városi ételszállító céggel van szerződésben. Egy gyermekétkeztetés kielégítésére alkalmas konyhát működtető vállalkozás biztosítja a napi háromszori étkezést a gyermekeknek. A jól működő partneri kapcsolatnak köszönhetően már 10 éve folyamatos az együttműködés. A ritkán előforduló minőségi észrevételeinkre a vállalkozó egyik napról a másikra reagál, és pozitív irányba változtat. A hatályos jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően dietetikus állítja össze az étlapot. Az így elkészült ételek a gyermekek ízlésének megfelelőek. Bizonyíték erre a csoportokból visszajövő elhanyagolható mennyiségű ételmaradék. Jelenleg a szülők által fizetendő költség a napi háromszori étkezésért 580.- Ft/ gyermek/nap.

 

 1. Milyen kedvezményeket lehet igénybe venni a Clarisseum Református Óvodában?

 

Óvodánkban minden olyan lehetőség és kedvezmény igényben vehető, mint az önkormányzati óvodákban. Így nyilatkozat alapján az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést, szakorvosi vélemény alapján a diétás étkezést biztosítja intézményünk. Egyéni esetekben óvodavezetői tájékoztató után otthoni étel behozatalára is van lehetősége a szülőnek.

 

 1. A gyermekek egyéni fejlesztésére milyen lehetőségeket kínál az óvoda?

 

Óvodapedagógusaink a gyermekek fejlődését nyomon követik, az esetleges elmaradásokat igyekeznek pótolni. A szülők tájékoztatása szülői értekezleteken, egyéni fogadó órákon történik. Minden csoportunk zárt FB csoportot működtet a kommunikáció megkönnyítése érdekében. Amikor szakember bevonására van szükség, óvodánk együttműködik a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyel. A Református EGYMI logopédusa, gyógypedagógusa és pszichológusa végzi helyben a gyermekek egyéni felzárkóztatását, fejlesztését. Szintén helyben végzik a Református EGYMI szakemberei a gyermekek iskolakészültségi vizsgálatait, valamint a fejlődési lemaradásokat feltáró vizsgálatokat. Akinek szükséges, az óvoda TSMT tornát biztosít szakképzett terepeuta vezetésével.

 

 

 1. Milyen nyitva tartással működik az óvoda? Milyen szünetek vannak a nevelési év során? Mikor tart zárva az óvoda?

 

Óvodánk munkanapokon 6.00 óra és 17.00 óra között tart nyitva. A nyitva tartás teljes ideje alatt óvodapedagógusi felügyeletet biztosítunk a gyermekek számára. Nevelési évnek nevezzük a szeptember 1. és augusztus 31. közötti időszakot. Óvodánk az iskolai szünetek ideje alatt is nyitva tart, összevont csoporttal, csoportokkal működik. Felújító, állagmegóvó, takarítási munkálatokra minden nyáron sor kerül, melyek alatt az óvoda zárva tart. A nyári zárás ideje négy hét. A nyári bezárás pontos időpontját minden évben legkésőbb február 1-ig kihirdetjük.

 

 1. Mikor lesz a beiratkozás? A beiratkozáshoz milyen dokumentumok szükségesek?

 

A beiratkozást 2021. április 19-én hétfőn 7 és 17 óra között tartjuk óvodánkban.  Ezen alkalomra feltétlenül el kell hozni a gyermeket, és amennyiben a regisztrációs lapon nem sikerült a feltöltés a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyáját és az egyik szülő személyi igazolványát, külön élő szülők esetében a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági határozatot. A gyermekorvos által kiállított óvodaérettségi igazolást személyesen kérjük leadni.

Akadályoztatás esetén az óvodavezetővel előre egyeztetni szükséges, mivel a felvételi döntés még ezen a napon megszületik.

 

A pandémiás helyzetre való tekintettel, illetve a gördülékeny lebonyolítást elősegítendően előzetes regisztrációhoz kötjük idén a beiratkozást: 2021. április 1-jén megnyílik egy Google felület (A Google felületre az óvoda honlapján, illetve a Facebook oldalunkon (Clarisseum Református Óvoda Szeged) megosztott linken keresztül vezet az út.), ahol a regisztrációs lap kitöltésével lehet előzetesen jelentkezni és időpontot foglalni.

A regisztráció és időpont foglalás határideje 2021. április 15. csütörtök 15:00. Időpont csak és kizárólag regisztrációval együtt kapható.

 

A sikeres regisztrációról és időpontfoglalásról hivatalos e-mail választ küldünk, amelyet követ a személyes beiratkozás a fent megjelölt időpontban.

 

Amennyiben az óvoda zárva tart a járványhelyzet miatt a beiratkozás időpontjában, úgy a részleteket 2021. április 1-jén közöljük a honlapon, illetve a Facebook oldalon.

 

 1. Amennyiben van még kérdésem, azokat kinek és hol tehetem fel?

 

Szabó Zoltán György óvodavezető 2021. márciusától minden kedves szülő rendelkezésére áll előre megbeszélt időpontban az óvoda udvarán. Időpont egyeztetés e-mailben (clarisseumszeged@gmail.com) és telefonon (62-420-903, 30/678-24-89) lehetséges. Ezeken az alkalmakon minden felmerülő kérdés, kérés megválaszolásra kerül, valamint személyesen megtekintheti minden kedves szülő az óvoda helyiségeit.

Kapcsolódó dokumentumok:

CRO GYIK 2021