Kálvinista Kör

2018

 

2013

Kálvinista Kör

az alapítási szándékot követve a Kálvin téri református gyülekezet férfi értelmiségi csoportja, amely Biblia ismeretet bővítő és hiterősítő céllal alakult újjá a rendszerváltást követően, dr. Veress László gondnok-kántorunk kezdeményezésére. A tagok többnyire felkéréssel kerültek a csoportba.

A Kálvinista-Kör továbbra is nyitott azon értelmiségiek előtt, akik szeretnének bekapcsolódni.

 

2017

Március 28-án Dr. Molnár János tart előadást: 500 éves a reformáció címmel. Ez beleillik a Magyarországi Református Egyház egész évre kiterjedő megemlékezés-sorozatába.

 

2016

Nyilvános előadásaink sorában először Dr. Kispéter József tagtársunk "Ifjan–éretten–öregen" c. életrajzi írásának bemutatását szerveztük meg,"Csak ülök és mesélek" címmel. Második előadásunkat Nagytiszteletű Juhász András tartotta, Az egyház szerepe az egyre kaotikusabb helyzetű Európában címmel.

Az év során foglalkoztunk a New age mozgalommal, melynek irányzatai napjainkban egyre erősödő tendenciákat mutatnak. 

Tárgyaltunk az Iszlámról, annak teológiájáról, etikájáról, a mindennapokra gyakorolt hatásáról

 

2015

Március 31-én Dr. Molnár Jánosnak, a DRHE nyugalmazott docensének könyvét mutatta be a Kiadó. A  Szigorúan ellenőrzött evangéliumot a kolozsvári Kriterion Könyvkiadó adta ki, Szabó Gyula igazgató méltatta a kiadványt, amely a román kommunista politikai rendőrség és a református egyház kapcsolatát kutatja. A szerzővel Vincze Gábor történész, az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark munkatársa beszélgetett.

November 10-én Pusztai János és dr. Ványai László szerzőpáros könyvének bemutatóját tartották a szegedi repülés száz évéről. A szerzőkkel Dr. Molnár János beszélgetett.

2014

A 2013-as és 2014-es év tevékenységéről nem maradt fenn írott dokumentum. Sajnos a Kálvinista Kört újraindító dr. Veress László által vezetett feljegyzések halála után (2011.január 21) eltűntek, újak feltehetően nem keletkeztek. A kör folyamatos működését dr. Aracsi László konzervatóriumi tanár és Pusztai János főgondnok odafigyelése biztosította, Dr. Veress Lászlóné Zsuzsa pedig továbbra is háziasszonyként gondoskodott a „fiúkról”. Ebben az időben vált szokássá, hogy a gyülekezet lelkészei közül a segédlelkész rendszeresen megjelent az alkalmakon, adott esetben meghatározva a beszélgetések témáját. Mike Martin, Dancs Imre, Szappanos Kitti ilyen módon tanulhattak bele a gyülekezeti munkába, gazdagodva ugyanakkor a köri tagok élettapasztalataival. A köri együttlét egyháziasabb formát kapott, imával kezdődnek rendszerint a köri alkalmak, Miatyánkkal, énekkel záródnak.

Általában hosszabb ideig egy vezérfonal adja a beszélgetések témáját. Ilyen volt 2014-2015-ben a Heidelbergi Káté. „2015-2016-ban az előreformációs mozgalmak történetéről tartott bevezetőket Dancs Imre. 2015-2016-ban Szappanos Kitti a jelentősebb egyházatyák életét mutatta be. A közélet aktuális problémái, vagy egy-egy tag saját élménye is elindítója lehet a hangos együttgondolkodásnak. Ha új tag érkezik, bemutatkozik. A földi életből eltávozott tagokról is szokás megemlékezni. Sajnos halottaink névsora már elég hosszú: Bakó László, Kováts Zoltán, Veress László, Sárossy Dezső, Aracsi László. A nyilvános előadások  továbbra is arra törekszenek, hogy a közérdeklődésre igényt tartó témákkal a  szélesebb közönség is megismerkedhessen.

Összejöveteleinket hetenként, a keddi napokon tartjuk 17 órától 19 óráig. Ezen túlmenően, évente két alkalommal, közérdeklődésre számot tartó témában nyilvános előadást is szervezünk.

2013

A heti összejöveteleken egy-egy bibliai témát beszélünk meg. Ez év tavaszán (2013) fejeztük be a 150 zsoltár régi és új, a Soós László református lelkész fordíította versek szövegének összevetését. A kommentár irások segítségével igyekeztünk megismerni azok létrejöttének történelmi hátterét is. A zsoltárok értelmezéséhez elemzett írások a Biblia Zsoltárok könyve c. fejezete; a jelenleg használatos énekeskönyv és a Soós László fordította,a 2007-ben kiadott Zsoltárok c. gyűjtemény, valamint a már említett kommentár irodalom két könyve, illetve azok idevágó fejezetei.

Jelenleg a Heidelbergi Káté új fordítását vetjük össze a régebbivel. A téma feldolgozását Dancs Imre segédlelkész úr irányításával végezzük.

Az idén, 2013-ban két nyilvános előadásunk volt.Az elsőt április eleján tartottuk. Itt G. Mátyus Melinda temesvári református lelkipásztor Színről színre c. könyvének bemutatásával követhettük nyomon az 1989-es romániai forradalmat az első felvillanó szikrától a kirobbanásáig. 

A másik nyilvános előadást dr.Kovács György közgazdász, egyetemi docens, köri testvérünk tartotta novemberben, ahol a Protestantizmus és kapitalizmus:Magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok c. könyvét mutatta be.

A hiterősítő beszélgetések mellett lehetőséget teremtünk arra is, hogy a csoport tagjai bemutathassák szellemi termékeiket a heti összejöveteleinken. Gyakran olvassa fel verseit Aracsi László nyugdíjas zenetanár, vagy Oláh Károly ny, tanár, Józsa Dániel építőmérnök, Pölös Endre grafikus-rajztanár a szeretetről, a lélekről és életünk sokszínű érzelmi megnyilvánulásáról. Ezeken az alkalmakon szokta Pusztai János is felolvasni a visszaemlékezéseiből írott novelláit. Dr.Sárossy Dezső orvos "Gyuri", több alkalommal is tartott úti élmény beszámolót, vetített képekkel fűszerezve, olyan életszerűen, hogy mi, a hallgatók is a helyszínen érezhettük magunkat.

Természetesen a napi eseményektől sem tekinthetünk el. Mintegy bemelegítőül mondja el ki-ki a maga örömét, bánatát, vagy éppen vélt-, illetve valós sérelmét az elmúlt héten történt országos és helyi eseményekről.

Kedves Testvérünk!

Ki elolvastad e tömör összefoglalót, és úgy gondolod, hogy közöttünk magad is kiteljesedhetsz, jól tudnád érzni magad, – mert megragadott a csoport élete, – kérlek, jelezd azt Juhász András nagytiszteletű úrnak, vagy a tagok közül valamelyikőnknek.

Tagjaink:  Bokor Gábor, Gyarmati Lajos, Józsa Dániel, dr. Kispéter József, dr. Kovács György, Matos Zoltán, dr. Molnár János, dr. Mórocz Sándor, dr. Nagy Ádám, Oláh Károly, Pölös Endre, Pusztai János .

 

2012.

2012. október 9-én, kedden, délután 5 órakor 
Juhász András lelkipásztor, főjegyző tartott előadást
"
Az ifjúság és gyermek katechézis lehetőségei a családban és a gyülekezetben" címmel.

2011.

2011. május 31-én, kedden,  délután 5 órakor
MIKÉNT LETTEM "AKARATOM ELLENÉRE" FIZIKUS ÉS MENEDZSER? címmel
prof. dr. KISPÉTER JÓZSEF tartott előadást.


2011. március 29-én (kedden) délután 5 órakor
A kálvinista Róma címmel
Dr. Molnár János református lelkész, egyetemi doncens
tartott előadást.


2010.

2010. június 8.-án (kedden) délután 5 órakor
A kollégiumok jelentősége és szerepe a tanulóifjúság lelki, vallásos nevelésében címmel
NAGY BALÓ CSABA - a hódmezővásárhelyi Szathmáry Református Kollégium igazgatója tartott előadást.


2010. április 13-án (kedden) délután 5 órakor Dr. Sárossy Dezső, ny. kórházi osztályvezető főorvos, énektarnár:
JUDAIZMUS, KERESZTYÉNSÉG, ISZLÁM címmel tartott előadást.


2009.

2009. május 12-én (kedden) délután 5 órakor Dr. Laurinyecz Mihály az V. Cserkészkerület elnöke tartott előadást.

cserkesz_kalvinista_kor.jpg

2009. március 24-én (kedden) délután 5 órakor a gyülekezeti kisteremben Repülős élményeim címmel Pusztai János volt sportrepülő tartott előadást.

pj.jpg

 

2008.

2008. november 25-én (kedden) délután 5 órakor "A teremtett mindenség és az ember eredetének titka - Az ősrobbanásról természettudományos és keresztyén szemmel címmel" Prof. Dr. Gaál Botond a DRHE tanszékvezető egyetemi tanára tartott előadást.

2008. október 21-én (kedden) délután 5 órakor MAGHOZÓ FÜVEK címmel Dr. Mórocz Sándor kandidátus tartott előadást a kukorica-kutatásairól és életéről.

2008. június 3-án (kedden) délután 5 órakor RAVASZ LÁSZLÓ címmel
Dr. Molnár János református lelkész, egyetemi docens tartott előadást .

2008. április 29-én (kedden) délután 5 órakor A BIBLIA NYELVEI címmel Prof. Dr. Bartha Tibor egyetemi tanár, ny. lelkipásztor tartott előadást.